نتوانم

دارم سـخـنی بـا تـو و گفتن نـتوانم

وین درد نهان سـوز نـهـفتن نـتوانم

تو گرم سخن گفتن و از جـام نگاهت

من مـسـت چـنانم که شنفتن نـتوانم

دور از تو منِ سوخته دردامن شب ها

چون شمع سحر، یک مژه خفتن نتوانم

/ 1 نظر / 2 بازدید