زندگی

زندگی                                                                                                             
کاش میدانستیم زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پس مردن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست                                                                                
اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست                                                                        
زندگی جنبش و جاری شدن است                                                                              
زندگی کوشش و راهی شدن است                                                                           
از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند

/ 0 نظر / 4 بازدید