حضوری از خداو حاضر شدن برای او

هر چه بگوییم باز با طبیعت بیگانه هستیم ،چرا؟عرض میکنم:

کدام خصلت ما رنگ و بوی طبیعت را دارد ؟

آیا حس عمیقی که در نگاهی حتی گذارا به طبیعت بر آدمی

 عارض می شوددر مواجهه با افراد بشر نیز عارض خواهد شد؟

....................................ای وای بر ما

والبته گاهی حضور او را حس میکنیم و آنجایی ست که روانشاد

قیصر میگوید:

وقتی که ترا به کوی ما آوردند

گفتی که حضوری از خدا آوردند

با هودجی از سبز سخاوت رفتی

در هودجی از سرخ ترا آوردند

پس از هم اکنون جاری باشیم

باشد که در مسیر دانه ای را

که استعداد سبز شدن دارد

برویانیم ودر انتهای این مسیر

به همانجا خواهیم رسید که باید:

دریا که همانا وصل به ذات مقدس اوست.

/ 2 نظر / 24 بازدید
محمد آبی دل

همه هستی من آیه ی تاریکی ست و ... فروغ^^

مجنون

سلام بر شما بسیار بسیار عالی فوق العاده بود این درک عمیق شما از طبیعت واقعا رشک برانگیزه. خداوند شما را حفظ و ما را هدایت کند.