خدای ما یکی است

برادرم تو را دوست دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در کلیسایت

نیایش کنی ، خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو فرزندان یک آیین

هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست داشتنی "

یگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی همگان دراز شده و همه

آرزومندان دست یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد

. جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 4 بازدید