علامت مشخصه کار خوب از بد

 

 

خیلی ساده است:

اگر کاری را که انجام می دهید، دیدید دوست دارید دیگران هم آن کار را انجام دهند ،آن کار ،کار خوبی است ولی اگر دیدید دوست ندارید آن کاری راکه شما انجام می دهید دیگران انجام دهند،آن کار بدی است.
/ 2 نظر / 34 بازدید
بوتیمار

تاریکی فقدان روشنایی است و ترس فقدان عشق و بدی فقدان خوبی ست.

مهدی محمدزاده

سلام.خدا را سپاس که درد کشیدیم... که با بی عدالت ها مواجه شدیم... به میمنت همین دردهاست که اندکی می دانیم علی که بود و چه کشید... تازه پس از تحمل دردهایمان به این نتیجه می رسیم که تمام ظلم هایی که بر ما روا شد گوشه ای از آنچه علی بر علی روا شد نیست... علی که بود و ماکه ایم... علی با اوصافی زیبا و نامحدود، ما انسانهایی با اذهان و ادراک محدود... مهدی ؛ فرزند علی ست... عدالت ؛ واژه غریبی ست... مراهم دعا...یاحق