چند شغله بودن حاکمان از دیدگاه فارابی و خواجه نظام الملک


فارابی و خواجه نظام الملک ، هر دو چند شغله بودن مقامات کشور را

مذمت نموده اند. خواجه نظام الملک می نویسد: « پادشاهان بیدار و

وزیران هشیار، به همه ی روزگار هرگز دو شغل یک مرد را نفرموده اند و

یک شغل دو مرد را، تا کارهای ایشان به نظام و با رونق بودی »[1]

خواجه علت مساله را در چند عامل جستجو می نماید:


1. وقوع خلل و کوتاهی در یکی از شغل ها و بلکه هر دو

2. ( و در نتیجه ) عدم رضایت مافوق


فارابی نیز اشاره دارد که « سزاوار است به هر یک از مردمان آرمانشهر

تنها یک پیشه و یک کار داده شود » و علت آنرا چنین بیان می دارد: 1.

عدم آمادگی و شایستگی افراد برای مشاغل مختلف 2. امکان استادی

در جریان ممارست در یک کار. 3. محدودیت زمانی ( مثلا انجام دو کار در

 یک زمان واقع شده و یا هر کاری فرصت و زمانی مشخص دارد. )[2]

  [1]خواجه نظام الملک: 1364،سیاستنامه، ص 192.

[2] ابو نصر فارابی: 1382، فصول منتزعه
 

/ 0 نظر / 4 بازدید