ستمگر و جفای به خود

 

 
         دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

   
           تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت

                                 پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد

                                             در گردن او بماند و بر ما بگذشت
/ 0 نظر / 35 بازدید