آی دزد،دزد رو بگیرید!!

 

 

سابق بر این اگر کسی فریاد میکرد:آی دزد !!ابتدا چشم ها به سمت و سوی دهان او بود و نگاهی به چهره اش که کدامین سمت و سو را می نگرد و بعد همه به دنبال دزد بیچاره روان میشدندو جاری !

امّا حال چه ؟بابا دزد !!داریم روی دیوارهای تحت پوشش اوقاف شمیرانات فریاد میکنیم که آی دزد !

رئیس اوقاف شمیرانات با دارو دسته ی محسنیان بردند و خوردند!!ولی میبینید همه خود را به خواب زده اند!! 

حالا بشنوید از دزدها ،زمین اینجا؟واسه ی ما میخوریم به نام موقوفه امام حسین(ع)!! زمین اینجا هم واسه تو و اون یکی هم واسه داداشم و اون یکی خواهر خونده و......بابا غارت کنید وامّا این مزاحم ها را چه کنیم؟

گلزاری ملعون:" اون لات های قمه کشی که جمع کردم بیارید ،خوب اینا برن بزنند خراب کنند و به اونهایی که مخالف دزدی و مفاسد من هستند بگند شما سبزید و ضد رهبری !! کی به کیه میفرستیمشون جایی که دیگه با ما غارتگران مخالفتی نکنند !! 

ای داد !!بابا ملعون (رئیس اوقاف شمیرانات)بابا دزد شیّاد ،جمع کن کاسه کوزتو کم وقتی شهر ری بودی خوردی ؟کوفت کردی؟منطقه یک و سه رو هم درو کردی اونم با کیا؟

محسنیان !!

 

/ 2 نظر / 60 بازدید
محمد آبی دل

مرا دردیست اندر دل ... [ناراحت]

ریحانه

نه دی از زبان یامین پور http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7561