غریب در پیراهن

 

 

هر روز ، جهان است و فرازی و نشیبی

این نیز نگاهی است به افتادن سیبیدر غلغله جمعی و تنها شده ای باز

آن قدر که در پیرهنت نیز غریبیآخر چه امیدی به شب و روز جهان است

باید همه عمر خودت را بفریبیچون قصه آن صخره که از صحبت دریا

جز سیلی امواج نبرده است نصیبیآیینه تاریخ تو را درد شکسته است

اما تو نه تاریخ شناسی نه طبیبی !

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مجنون

سلام گرامی بسیار متشکر همچون سروده قبلی فاضل نظری زیبا بود. اما: نومید مشو امید می‌دار ای دل در غیب عجایب است بسیار ای دل گر جمله جهان قصد به جان تو کنند تو دامن دوست را نه بگذار ای دل در پناه او باشید.