دروغ


تا وقتی تمام فکر و ذکر ما دیگران باشند اینکه دیگران درباره ی ما چه می اندیشند و زندگی ما تحت الشعاع نظرات دیگران باشد مسلما ً دروغ هم با ما خواهد بود . خیلی از ما نه تنها به دیگران دروغ می گوییم بلکه به خود و حتی خدای خود هم دروغ می گوییم !!! با توجیه هر عملی که حتی بعضا ً نیت را با شستشوی ذهنی خودمان به خدا هم نسبت می دهیم ؛ ما تنها جانورانی هستیم که توان دروغ گفتن به خود و خدا را نیز داریم !

/ 2 نظر / 23 بازدید
محمد آبی دل

عالی !این مطلب رو همیشه قبول داشتم و دارم ! دو تا جمله از دکتر شریعتی میگم : "انسان اگر پیامبر هم باشد مردم میگوییند دیوانه است" "انسان با دروغ می بازد"

مجنون

سلام بسیار قابل توجه از همین جاست که شیخ بهایی می فرماید: آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا : اگر بسیار كار كند، میگویند احمق است ! اگر كم كار كند، میگویند تنبل است! اگر بخشش كند، میگویند افراط میكند! اگر جمعگرا باشد، میگویند بخیل است! اگر ساكت و خاموش باشد میگویند لال است!!! اگر زبانآوری كند، میگویند ورّاج و پرگوست ..! اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند میگویند ریاكاراست!!! و اگر نكند میگویند كافراست و بیدین .....!!! لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد. و جز ازخداوند نباید ازكسی ترسید. پس آنچه باشید که دوست دارید. شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود. متشکر و ممنونم