رجوع به هویت خویش!

 

 

 

جامعه ی بشری زمانی میتواند هویت خود رابروز دهد که عواطف و احساسات در آن رنگی داشته باشد .

انسانی لبریز از احساس در عصری که همه چیز مکانیزه ست و طبیعت رنگ باخته چگونه میتواند سلامت خود را حفظ کند؟طبیعتی که آرام بخش و آگاهی بخش ست!

آنگاه که ثروت در دست بخیلان ست ،

آنگاه که دروغ و نیرنگ جایگزین درستی و همدلی شده،

آنگاه که فساد و تباهی با نام تمدن عرض اندام میکند ،

میتوان انسان بود؟

پس چه باید کرد؟چگونه میتوان به هویت اصلی خودرجوع کرد؟

 

/ 0 نظر / 31 بازدید