سپیده

در دور دست

قویی پریده بی گاه از خواب

شوید غبار نیل ز بال و پر سپید

لبهای جویبار

لبریز موج زمزمه در بستر سپید

در هم دویده سایه و روشن

لغزان میان

خرمن دوده

شبتاب می فروزد در آذر سپید

همپای رقص نازک نی زار

مرداب می گشاید چشم تر سپید

خطی ز نور روی سیاهی است

گویی بر آبنوس درخشد زر سپید

دیوار سایه ها شده ویران

دست نگاه درافق دور

کاخی بلند ساخته با مرمر سپید

/ 0 نظر / 4 بازدید