سبزه

سبزه در علامت خود می ماند

معنای ماندن ، اما در سبزه نیست

که سبزه ، خود

شکل ظریف رفتن دارد

وقتی که سر به سبزه ی دیگر خم می کند

/ 0 نظر / 3 بازدید