جنون یا عقل

 

چه بسیارجنون ها که درچشم اهل بصیرت عقل قدسی آسمانی است

وچه بسیارعقل ها که جنون محض است .

ودراین وادی نیزاکثریت است که حکم می راند

اگربا آنان همراه شوی درشمارعاقلان باشی

واگرچون وچرا کنی خطرناکت خوانند

وبی ردنگ به زنجیرت کشند .

امیلی دیکنسون
 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مجنون

با سلام متشکر همچون همیشه مطالب عالی بله این سروده مولوی موید همین مطلب می باشد: چو دانستی که دیوانه شدی عقل است این دانش چو می دانی که تو مستی پس اکنون هشیاری تو عاقل حقیقی همان است که عرفا از آن با عناوینی همچون عاشق مجنون و دیوانه یاد می کنند. این همان حد اعلای عقل است یعنی عقل ناب که از آن به عشق تعبیر می شود و سایر عقول مثل عقل تجریدی، نیمه تجریدی و تجربی در مقابل آن قرار دارند. آنچه که عده ای خود را بخاطر آن عاقل می خوانند به سه قسم اخیر از اقسام عقل بازگشت دارد که در مقابل مرحله اعلای از عقل یعنی عقل ناب که غالبا از آن با عنوان عشق نزد عرفا نامبرده می شود، بی ارزش و دون هستند. این دو بیت از مولوی هم ناظر به تفاوت بین عقل تجریدی و عقل ناب است: عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست عشق گوید راه هست و رفته‌ام من بارها عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد عشق دیده زان سوی بازار او بازارها [گل]