عاشق صادق


تو بگفتی که فرامـوش شوم چون ز نظر دور شـوم

من بگفتم ز غمت نــاله زنم گـریه کنم کــــور شـوم

تو بگفتی که همه عهد فـراموش کنی عاشــق من

من بگفتم به ســـر عهد بمـانم تا که در گـــور شـوم

(جواد چاوشی

/ 1 نظر / 5 بازدید