قانون جذب

 

 

 افکار مانند آهنربا شبیه خود را جذب می کنند، منفی، منفی را و مثبت، مثبت  

را.می دانیم که اندیشه تبدیل به نیروی مادی و انرژی می شود؛ 

خوب و بد، سالم و ناسالم، زیبا و زشت، اهورایی و اهریمنی و ... 

بیا هرآنچه خوب است جذب کنیم ،هرآنچه سالم است و هر آنچه خدایی ست. 

/ 0 نظر / 3 بازدید