اصل کمک

 

درمقابل تئوری تنازع برای بقا تئوری دیگری هست که می گوید این عالم برمبنای اصل کمک استوارشده است یعنی همه پیشرفتهامال اینست که یکی به دیگری کمک کرده واین کمک ها وقتی بسیارپیچیده شده می بینیم که به کمال رسیده ، آنچنان که می بینیم هزاران هزار سلول ومیلیاردهاسلول باهم کارمی کنندوهمه درجهت این کارمی کنند که این قلب باید بزندوهرکدام وظیفه شان رادرجهت کل انجام می دهند واگریک کدامشان واقعه ای برایش رخ بدهد وشروع کندبه شرارت،سلول سرطانی پیدامی شودواین سلول می خواهدبقیه رابخورد؛حالادرجامعه ای که اصل کمک نیست سرطان می گیردانسان واین سرطان را گرفته بشریت سرطان اینکه مشکل شمابه من ربطی ندارد که بخواهم به شماکمک کنم،باید آدمها به هم کمک کنندوهرکسی احساس کندکه من درکل این جامعه نقشی رابایدبازی کنم،اگرهرکسی بخواهدبرای خودش کارکندآنطرف سقوط می کندآن بچه ده ساله ای که درخیابان آدامس می فروشد این یک کسی یک ظلمی کرده یک جایی که این اینطوری شده وگرنه اگر اصل کمک و تعاون باشد معنیش اینست که باید طوری تنظیم شود که یک نفردیگری جای اوکارکندواین بچه باید به مدرسه برودیکی ازعناصروحدت اصل کمک است وماهرچه بیشتربه هم کمک کنیم وحدتمان بیشتر می شود ،کثرت ایجادجنگ می کند وجنگ ضایعات ایجادمی کند، ازاین بدن الگوبگیریدببینیدکه اگردراین بدن همکاری ووحدت نباشد ،چطورمضمحل ونابودمی شود،جامعه هم همینطوراست اگرالان همه دندانهاراتیزکردندبه زودی نابودمی شودبشریت، مگراینکه راه بازگشتی به دین وبه انبیا واولیا وبه وحدت پیداکنند.
/ 1 نظر / 24 بازدید
محمد آبی دل

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی ... . . . . درد دل با که بگوییم ؟ ...