غزل تقویم ها

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم 

در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن

ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم                                                                         
دل در تب لبیک تاول زد ولی ما

لبیک گفتن را لبی هم تر نکردی

حتی خیال نای اسماعیل خود را                                                                      

همسایه با تصویری از خنجر نکردیم

بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدیم 

ان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم

/ 0 نظر / 3 بازدید