سلام

سلامی چو اشک دل کوهساران
درخشنده خورشید در شام تاران

سلامی چو گلهای نوبرگ و باری
که بشکفته در خلوت لاله زاران

سلامی چو شنبم که بر گل نشیند
چنان ژاله بر چهره گلعذاران

سلامی گرامیتر از چهر خوبان
چو رنگ سپید دل آبشاران

سلامی چو شور آفرین عشق پاکان
دلی پر ز مهر محبت شعاران

سلامی چو آوای مرغ سحرها
که ناله بدشت سپید بهاران

سلامی چو کوه بلند متانت
ز سرهای خم گشته خاکساران

سلامی چو فریاد شادی ز دلها
چو چشمی ز شوقی که شد اشکباران

سلامی چو اوج غرور زمانها
زاحمد بدان درگه خوب یاران

احمد قاضی

/ 1 نظر / 22 بازدید
سرونازشیراز

سسسسسسسسسسسسسسسسلام مهربون.... شاد و شادکام باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی