تقسیم گنج

 

رنج های هرکس گنج اوست و هیچ آدم عاقلی گنجش را با دیگران تقسیم نمی

کند !اما گاهی سهم بعضی ها از گنجی ازاین دست بسیار بیشتر از گنجایش

ظرفشمیشــــــودو این نقطه  آغازین سخاوت است  !!!! و شروعی برای

ارسال علائم راداری .   بعضی هانقشهگنجشان را با دست و دلبازی تکثیر

میکنند و در اختیار همه می گذارند وبعضی هامحدود تــــرعمل میکنند و فقط

برای عده خاصی علائم ارســـال میکنند و بعضیها هم خســـــــــت

بخرج  میدهند و فقط  یک نفـــر را سهیم می کنند .شما از کدامدسته اید ؟

شاید جزو آنهایی کهتمامی گنج را برای خود می خواهند ؟؟؟

بی خویشتن خویش 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد آبی دل

چه قدر این موسیقی قشنگه ! واقعا این رو میگم ... عجیب دوستش دارم ... و همچنین این تشبیه ... من تا حدودی خسیسم ... فقط یکی !