سهم ما از کائنات

 

ابتدا مدتی به تصور فوق توجه کنید:حالا

چشمان خود را ببندید و در ذهن جایگاه خود را در این جهان هستی متصور شوید!

خوب حال بهتر نیست قدری در حرکت های خود تجدید نظر کنید. 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید