بچه های ما میفهمند!

 

 

عقل فرنگی به چشمش است ، به گوشش است ، به پوستش است ، تو مخاط دماغش است ، تو بزاق دهانش است ، چی می گو ؟ علمش توی شکمش است ، هنرش زیر شکمش است ، عقلش فقط پرستش لذت است ، ازادیش فقط ازادی غارت است ، فقط زر را می شناسد ، فقط زور را می فهمد ، گرگ است ، روباه است ، موش است .

ما ها را می خواد میش کنه: شیرمونه بدوشه ، پشممونه بچینه ، پوستمونه بکبه ، دینمونه بگیره ، دنیامونه بچاپه ، پیرامونه خواب کنه ، جوونامونه خراب کنه ، زنامونه بی شرم ، مردامونه بی شرف ، دخترامونه عروسک ، پسرامونه مترسک ، بچه هامونه ـ بچه های خوشبختمون - نونوار ، شیک و پیک ، ترو تمیز ، چاق و چله ، شوخ و شنگ ، با تربیت ، با ادب ، اما چی ؟ سمعی و بصری !

حیوان ها سمعی و بصری بار میاند ، فقط می توانند ببینند ، بشنوند ، اما نه ! بچه های ما « می فهمند » ! برق هوش را در چشمهای تند بچه های برهنه حاشیه این کویر نمی بینی ؟
اری بچه های ما ، همه چیز را می فهمند .

حتی جهان را ، همه چیز جهان را ، انسان را ، همه چیز انسان را ، حرکت همه چیز را ، پوچی را ، معنی را ، دنیا را ، اخرت را ، برای خود را ، برای خلق را ، برای خدا را ، حتی شهادت را و ...

« توحید » را .

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد آبی دل

آره بچه های ما میفهمند ! بدیش هم همینه ! بچه ها باید از بچگیشون لذت ببرن نه این که بفهمند ! همه ی بدبختی هر انسان زمانی شروع میشه که میفهمه ! در کل من غرب زدگی رو دوست دارم ! هر چند شرق زدم ، و عاشق بعضی کشور های شرقی مثل ژاپنم^^ [گل]