طوفانی مخرب

 

 
امروزه انسانهادارنددرطوفان هوشیاری غرق میشوندوهمه حواسشان جمع
  
استکه مبادا کمی ازمنافعشان کم بشودوبرود درمنافع دیگری،حتی حساب
 
میکنند که اینجالبخندبزنم یانزنم که روی طرفم زیاد نشودماحواسمان نبایدبه
  
خودمان جمع باشدبلکه باید حواسمان به حق جمع باشدوقیافه آدمی که
 
حواسش خیلی جمعاست دیگرشیرین وخوش وخرم نمیشود .
/ 1 نظر / 57 بازدید
محمد آبی دل

حرف‌هایی را که نمیتوان گفت و نه … میتوان گفت باید به سکوت بخشید چه عذاب‌آور است وقتی نگاهت را در هزار صفحه برای دیگران توضیح بدهی! …