گفت و گوی روح با تن

 

روح، انسان را به عالم بالا دعوت مى کند و مى گوید: حیا کن، شرم کن، تو انسانى، بزرگى، عاقلى، تن به این ذلت، خوارى و پستى نده. از آن طرف خواهش هاى تن، او را به مادیات دعوت مى کند.جان گشاید سوى بالا بال ها

در زده تن بر زمین چنگال ها

میل تن در باغ و راغ و در کروم

میل جان در حکمت است و در علوم

گوید: اى اجزاى پست فرشى ام!

غربت من تلخ تر من عرشى امروح به تن مى گوید: من از عالم ملکوتم. اى اجزاى پست فرشى و خاکى من! اى بدنى که همه رگ و پوست و استخوان و کثافتى و از خاک درست شده اى! مرا بى چاره نکنید، مرا اسیر خودتان نکنید. بالاخره روزى این لباس فاسد و کثیف بدن را خواهم انداخت و پرواز خواهم کرد، اما الآن این لباس فاسد مرا اسیر کرده و نمى توانم پرواز کنم. یعنى روزى که روح مى خواهد از بدن بیرون بیاید، ذلیل است و پر و بال ندارد. پرو بالش در عالم مادیات شکسته است. اما کسانى که مادیات را زیر پا گذاشتند، با دو بال علم و عمل پرواز مى کنند. روح مى گوید: مرا آزاد کنید، بگذارید پرواز کنم. حقیقت انسان به بعد معنوى اوست.خویشتن را گم مکن، یاوه مکوش

که تو آن هوشى و باقى هوش پوش

و خلاصه اینکه دست گدایى بدن به سوى روح دراز است.روح است که بدن را اداره مى کند که اگر خوش حال باشد، بدن کار خودش را به خوبى انجام مى دهد و اگر ناراحت باشد، بدن در باغ بهشت هم که باشد، ناراحت است.

/ 0 نظر / 6 بازدید