دین

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما

را از راستی جدا می کنند . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 2 بازدید