محبت

 

فرشتگانی دروجودماهستندکه از محبت غذامیخورندمیکائیل دروجود ماست جبرائیل دروجودماست ،جبرائیل وجودمان وقتی لبخندومحبت نمیبیند ازگرسنگی میمیرد، الان دنیا داردازبی لبخندی وبی محبتی میمیرد، دوتا چیز دارددنیاراازبین میبرد یکی آتش هوی و هوس ودیگری یخ بی مهری ، ماهم اگربه هم محبت نداشته باشیم وچهره مهربان هم را نبینیم ودلمان درگروی محبت هم نباشد میمیریم ودیگر آدمیزادنیستیم وفقط یک کامپیوتر متحرکیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید