بنده ی مخلص

 

 

دردی ست جانکاه هر چند کاهش جان به از افزایشی که برای دگران کاهنده باشد!!

با این توصیه بنده ی مخلص تحمل افزون کنم:

خدا را سپاس که درد کشیدیم... که با بی عدالت ها مواجه شدیم... به میمنت همین دردهاست که اندکی می دانیم علی که بود و چه کشید... تازه پس از تحمل دردهایمان به این نتیجه می رسیم که تمام ظلم هایی که بر ما روا شد گوشه ای از آنچه علی بر علی روا شد نیست... علی که بود و ماکه ایم... علی با اوصافی زیبا و نامحدود، ما انسانهایی با اذهان و ادراک محدود... مهدی ؛ فرزند علی ست... عدالت ؛ واژه غریبی ست... 

/ 2 نظر / 21 بازدید

سلام «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف؛ حق گسترده ترین مفهوم است در توصیف و تعریف و تنگ ترین عرصه در میدان عمل و انصاف.»

مچتبی

میراث آمریکایی http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7215