آیینه

 

اهل ایمان آیینه پروردگار خویشند وهرکه در ایشان نظرکند هم گوهر ذات خود را می یابد وهم سیمای پروردگار خویش را درآن می بیند واین هردوخود یکی است زیرا گوهرذات آدمی همان نفس رحمانی ونفحه الهی است که خداونددرآدم دمید، ومقام آئینگی ، رهایی ازتعلقات ونقوش وتصویرهای پراکنده است . اگر صورتگری برچهره آیینه نقشی تصویرکندآن آیینه رادرهمان نقش محدود وآن راازدیگرنقش ها محروم می کند واگرآن نفش را بزدایند آیینه هردم نقشی می پذیرد ورنگی نشان می دهد و در عین حال ازهمه نقش ها مبراست.
گفتی که حافظ اینهمه رنگ وخیال چیست
نقش غلط مخوان که همان لوح ساده ایم
حافظ

واگر کسی خاصیت آیینه نداندعکس آیینه رابه آیینه منسوب می کند درحالی که به گفته مولانا درباره شمس:
آیینه ای ، رنگ تو عکس کسی است
توزهمه رنگ جدا بوده ای
دیوان شمس
 

/ 0 نظر / 24 بازدید