جنگل سبز

 
" آن کس را که دوست دارد

کنار من در سایه درختان جنگل بیارامد

و ساز خویش را با آهنگ پرندگان خوش آواز موزون کند،

بگویید بدین سوی بیاید و بدین کوی در آید

که اینجا

جز زمستان و هوای سرد

هیچ دشمنی نخواهد دید.

آن کس را که شوق جاه و مقام نیست

و مشتاق است که عریان و بی حجاب

در آفتاب روشن زیست کند

قوت و غذای خویش را به جهد و طلب کسب کند

و شاد و خرسند است از آنچه به دست آورده است.

بگویید بدین سوی بیاید و بدین کوی در آید

که اینجا

جز زمستان و هوای سرد

هیچ دشمنی نخواهد دید."

ویلیام  شکسپیر

 

 

Under the Greenwood Tree

Under the greenwood tree

Who loves to lie with me,

And turn his merry note

Unto the sweet bird's throat,

Come hither, come hither, come hither:

Here shall he see

No enemy

But winter and rough weather.

Who doth ambition shun

And loves to live i' the sun,

Seeking the food he eats,

And pleased with what he gets,

Come hither, come hither, come hither:

Here shall he see

No enemy

But winter and rough weather.

William Shakespeare

/ 1 نظر / 32 بازدید
محمد آبی دل

بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را به دست های روشن تو میتوان گشود . . .