# انسان،_کمال_آدمی،_تدبیر،_تسخیر،_قدرت،_حقایق،_صورت